[netfilter-cvslog] r4120 - trunk/nfsim-testsuite

rusty at netfilter.org rusty at netfilter.org
Sun Jul 17 23:13:30 CEST 2005


Author: rusty at netfilter.org
Date: 2005-07-17 23:13:28 +0200 (Sun, 17 Jul 2005)
New Revision: 4120

Modified:
  trunk/nfsim-testsuite/test.sh
Log:
Echo command line when test fails, for easier running under gdb

Modified: trunk/nfsim-testsuite/test.sh
===================================================================
--- trunk/nfsim-testsuite/test.sh	2005-07-17 21:11:11 UTC (rev 4119)
+++ trunk/nfsim-testsuite/test.sh	2005-07-17 21:13:28 UTC (rev 4120)
@@ -227,9 +227,10 @@
 		if [ -z "$KEEP_GOING" ]; then
 		  echo Test $f failed, running verbose >&2
 		  case "$f" in
-			*.sh) sh -e -x "$f";;
-			*.sim) $NFSIM -e -x "$f";;
+			*.sh) sh -e -x "$f" || true;;
+			*.sim) echo $NFSIM -e -x "$f"; $NFSIM -e -x "$f" || true;;
 		  esac
+		  echo Test $f failed >&2
 		  exit 1
 		fi
 		FAILED=1
More information about the netfilter-cvslog mailing list