[netfilter-cvslog] r6654 - in trunk/libnetfilter_log: . src

kaber at netfilter.org kaber at netfilter.org
Thu Aug 3 12:35:33 CEST 2006


Author: kaber at netfilter.org
Date: 2006-08-03 12:35:28 +0200 (Thu, 03 Aug 2006)
New Revision: 6654

Modified:
   trunk/libnetfilter_log/configure.in
   trunk/libnetfilter_log/src/Makefile.am
Log:
[PATCH 2/6] libnetfilter_log pkt-config changes (KOVACS Krisztian <hidden at balabit.hu>)


Modified: trunk/libnetfilter_log/configure.in
===================================================================
--- trunk/libnetfilter_log/configure.in	2006-08-03 10:35:00 UTC (rev 6653)
+++ trunk/libnetfilter_log/configure.in	2006-08-03 10:35:28 UTC (rev 6654)
@@ -18,9 +18,17 @@
 *) AC_MSG_ERROR([Linux only, dude!]);;
 esac
 
-AC_CHECK_LIB(nfnetlink, nfnl_subsys_open, AC_MSG_RESULT(found), AC_MSG_ERROR([libnfnetlink 0.0.16 or later needed]))
-AC_CHECK_HEADER([libnfnetlink/linux_nfnetlink.h], [AC_MSG_RESULT([found])], [AC_MSG_ERROR([libnfnetlink 0.0.16 or later needed])])
+dnl Dependencies
+LIBNFNETLINK_REQUIRED=0.0.16
+ 
+PKG_CHECK_MODULES(LIBNFNETLINK, libnfnetlink >= $LIBNFNETLINK_REQUIRED,,
+	AC_MSG_ERROR(Cannot find libnfnetlink >= $LIBNFNETLINK_REQUIRED))
 
+CFLAGS="$CFLAGS $LIBNFNETLINK_CFLAGS"
+LIBNFLOG_LIBS="$LIBNFNETLINK_LIBS"
+ 
+AC_SUBST(LIBNFLOG_LIBS)
+
 dnl Output the makefile
 AC_OUTPUT(Makefile src/Makefile include/Makefile include/libnetfilter_log/Makefile utils/Makefile libnetfilter_log.pc)
 

Modified: trunk/libnetfilter_log/src/Makefile.am
===================================================================
--- trunk/libnetfilter_log/src/Makefile.am	2006-08-03 10:35:00 UTC (rev 6653)
+++ trunk/libnetfilter_log/src/Makefile.am	2006-08-03 10:35:28 UTC (rev 6654)
@@ -3,8 +3,8 @@
 LIBVERSION=2:0:1
 
 INCLUDES = $(all_includes) -I$(top_srcdir)/include
-AM_CFLAGS=-fPIC -Wall
-LIBS=
+AM_CFLAGS = -fPIC -Wall
+LIBS = @LIBNFLOG_LIBS@
 
 lib_LTLIBRARIES = libnetfilter_log.la libnetfilter_log_libipulog.la
 




More information about the netfilter-cvslog mailing list